Công tác quản lý nhân sự gồm nhiều các công việc từ tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên đến chấm công, tính lương và thực hiện các chính sách khác. Việc chấm công, tính lương đòi hỏi sự chính xác cao mà con người thì không thể tránh những sai sót. Vì vậy trong quản lý nhân sự, phần mềm tính lương chiếm vị trí trung tâm trong việc thành lập, vận hành và phát triển một doanh nghiệp.

Phần mềm tính lương là gì?

Phần mềm tính lương là phần mềm được ứng dụng trên máy tính giúp cho doanh nghiệp giải quyết được những khó khăn trong việc quản lý nhân sự tiền lương của doanh nghiệp mình. Phần mềm tính lương làm một phần không thể tách rời khỏi hệ thống các nghiệp vụ khác mà phòng quản trị nhân sự cần phải quản lý, thậm chí mở rộng ra các kết quả phòng ban khác quản lý và liên quan tới chế độ lương thưởng của nhân viên trong công ty.

Các chức năng cơ bản của phần mềm tính lương?

Quản lý hồ sơ nhân sự 

 • Quản lý danh sách nhân viên: thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, trình độ, bằng cấp chuyên môn, khen thưởng, kỷ luật, quá trình đóng bảo hiểm…
 • Upload các dữ liệu bản mềm: các loại hồ sơ, hợp đồng, ảnh nhân viên,…
 • Quản lý phòng ban, chức vụ: nhân sự thuộc phòng ban nào, chức vụ gì.

Quản lý tiền lương

 • Có danh sách bảng lương của từng tháng, cho phép bổ sung thông tin về các khoản thu nhập, khấu trừ
 • Hỗ trợ tính các khoản phạt đi muộn, về sớm,…theo quy định của công ty
 • Hỗ trợ lập bảng thanh toán tiền lương dựa trên bảng lương đã tính được để chuyển trả lương cho nhân viên
 • Theo dõi các khoản lương tạm ứng, phải trả, còn nợ đến từng nhân viên
 • Theo dõi, xác nhận việc điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm khi có phát sinh
 • Hỗ trợ gửi phiếu lương cho từng nhân viên

Quản lý chấm công

 • Xử lý bảng chấm công tự động, linh hoạt về ca làm, ngày nghỉ, ngày lễ, tăng ca, nghỉ bù…
 • Kết nối trực tiếp với máy chấm công, dữ liệu sẽ chuyển từ máy chấm công sang phần mềm giúp cán bộ nhân sự giảm được thời gian và công sức chấm công cho từng nhân viên.
 • Lập bảng chấm công chi tiết cho từng phòng ban, bộ phận. Chấm công chi tiết đến từng nhân viên theo ngày, ca làm việc.
 • Tổng hợp số ngày công nhân viên đi làm, nghỉ phép, nghỉ ốm, số giờ làm ngoài giờ…để lập bảng chấm công tổng hợp.
 • Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp từ nhiều bảng chấm công chi tiết.

Quản lý chính sách – bảo hiểm

 • Thiết lập định mức đóng bảo hiểm theo vùng, theo cá nhân, cho phép thay đổi linh hoạt các mức đóng theo sự điều chỉnh của nhà nước
 • Quản lý việc khai báo hồ sơ bảo hiểm, thông tin về sổ BHXH của nhân viên: số BHXH, thời gian bắt đầu tham gia, mức lương đóng bảo hiểm, tỷ lệ đóng, ngày hết hạn thẻ, nơi đăng ký khám chữa bệnh…
 • Theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm của nhân viên tại đơn vị, tăng giảm bảo hiểm hàng tháng
 • Hỗ trợ các báo cáo theo mẫu của nhà nước để làm việc với cơ quản bảo

Phần mềm tính lương là giải pháp phần mềm phù hợp nhất, toàn diện nhất để đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành công việc chấm lương. Giúp doanh nghiệp tính lương nhanh chóng, chính xác, công bằng, góp phần tạo niềm tin cho người lao động. Đặc biệt, phần mềm tính lương HrmCore là một công cụ giúp giảm thiểu thời gian cho công việc tổng hợp đánh giá KPI, chấm công, tính lương, giải quyết khó khăn trong việc kết nối đồng bộ hóa giữa các phần mềm với nhau.

Các bài tương tự