Những ưu điểm của app quản lý nhân sự tự động so với cách truyền thống

Dùng app để quản lý nhân sự có những ưu điểm gì nổi bật so với các mô hình truyền thống mà các Doanh nghiệp lại sử dụng nhiều đến vậy? Công nghệ ngày càng phát triển và đi sâu vào đời sống để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của con người, thúc [...]